Gamersupps og gen z produkter

Kjøpsvilkår

Innledning

Kjøp som gjøres i denne nettbutikk er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Følgende betegnes som selger/selgeren.

Orgnr 919 894 245
Fandrops AS
Rødsåslia 45
1389 HEGGEDAL
post@fandrops.no

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Fraktbetingelser, levering og pris

1. Frakt og gebyrer
Gratis frakt på bestillinger over en fastsatt kjøpsgrense. Denne ser du øverst på nettsiden. For bestillinger under nåværende kjøpsgrense vil det komme et frakttillegg på bestillingen. Frakttillegget vil bli kalkulert og vist basert på ditt valg av leveringsmåte under utsjekkingen i kassen. Alt sendes direkte fra Norge uten gebyrer og toll.

2. Leveringsbetingelser og leveringstid

Porterbuddy
Alle bestillinger som gjøres før kl 13:00 i normale virkedager blir levert på døren samme virkedag om mottaker bor i leveringssone som tillater dette. Øvrige leveringssoner via Porterbuddy blir levert på døren dagen etter med mindre mottaker spesifiserer noe annet. Sjekk din sone på https://porterbuddy.com/

BRING
Alle bestillinger som gjøres før kl 13:00 i normale virkedager blir sendt samme virkedag, resterende sendes virkedagen etter – normalt vil varene ankomme hentested eller hjem til deg i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Vi har følgende leveringsvalg:

 • I postkassen (pose på døra)
  Hvis sendingen ikke får plass i postkassen, leveres den som "pose på døren" (i stedet for nærmeste hentested). Merk at dette gjøres på mottakers risiko.
  Ved dette valget anbefaler vi at du er hjemme til å ta i mot pakken når den ankommer, eller at du bor i et område med lite innsyn til døren din. Dette er for å forhindre tyveri og annen risiko for at pakken skulle bli borte.
  Når Bring har bekreftet levering av pakken din så vil ikke Fandrops stå ansvarlig om pakken skulle bli borte. Kjøper står selv ansvarlig til å gjøre en vurdering om området er trygt nok til at pakken ikke blir borte. Dersom dette er usikkert så anbefaler vi valget I postkassen (til hentested) som er et tryggere alternativ.

 • I postkassen (til hentested)
  Hvis sendingen ikke får plass i postkassen blir den tatt med til nærmeste hentested. Du får beskjed når pakken er henteklar. Dette alternativet er tryggere enn pose på døren.

 • Levert hjem
  Pakken blir hjemlevert på døren.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester ved utsjekking i nettbutikk er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som frakt. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal ikke kjøper bære.

Bestiller du varer som vi er tomme for og vi ikke kan skaffe dem i løpet av kort tid, vil du få beskjed pr. telefon eller epost. Er det noe som haster for deg, så gi oss en melding når du gjør din bestilling og vi vil prøve å hjelpe deg. Send oss gjerne en epost på post@fandrops.no

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen(e).

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres til kjøperens nærmeste postkontor, butikk, eller hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Retur & angrerett

Selgers returrett varer i 14 dager. Ved passerte 14 dager siden kjøper mottok varen vil selger ikke tilby tilbakebetaling eller bytting av vare med mindre det foreligger feil fra selgers side.

For å få innvilget retur må varens stand være ubrukt, forsegling må være intakt samt bli levert i samme tilstand som kunde mottok varen. Varen må da være i original forpakning.

Send returvarer til
Norske Nettbutikker AS avd Fandrops
Osveien 256 
5229 Kalandseid


Kjøper er ansvarlig for å betale sendekostnadene for retur av varer ved benyttelse av angrerett.

Ved andre grunner for retur som for eksempel:

 • Kunde har ikke registrert sitt navn på oppgitt adresse (Bring krever at mottakers navn står registrert på oppgitt adresse for levering) slik at den automatisk blir returnert.
 • Pakken ikke blir hentet på hentested innenfor hentefristen og automatisk tilbakesendt.

Når selger mottar retur basert på grunner oppgitt ovenfor vil kun kostnaden for varen bli refundert kunde. Ønsker kunden å motta pakken kreves det at det legges inn en ny ordre.

Ved defekte varer gjelder egne regler, se punkt om dette lenger ned. 

Viktig ved retur
Ved returnering av varer anbefales det at kjøper setter sporing på forsendelsen slik at forsendelsen kan følges. Selger kan ikke garantere at varen kommer frem til selgers lager. Sporing vil gi kjøper trygghet og kontroll til å vite at returen kommer vel frem. Ved returnering av varer vil refundering først skje når selger mottar varene.

Selger tilbyr produkter som inneholder ulike stoffer som blant annet koffein. Alle produkter som blir solgt på våre sider har produktinformasjon og ytterligere informasjon om anbefalt maks inntak. Selger står ikke ansvarlig for at kjøper/forbrukere overholder denne informasjonen.

Har du spørsmål om vilkår ved kjøp
Kontakt oss på epost. post@fandrops.no. Evt telefon 46460880.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra bestillingen er gjennomført av selger. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Selger kan be om at kjøper dokumenterer feilen/mangelen ved å ta et fotografi eller video av varen som tydelig dokumenterer hvor feilen ligger. Send fotografiet eller video til selgers epost: post@fandrops.no eller på kundechat direkte i nettbutikken.  
Ved dokumentert feil erstatter vi denne i form av en ny tilsvarende vare. Fandrops AS kan be om å få den defekte varen tilbakesendt om nødvendig hvis nærmere inspeksjon av varens skade er nødvendig.

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

OBS: Selger anser ikke en knekt sjokolade som en defekt eller mangel på varen. Vi har enkelte godterityper som er skjøre i utgangspunktet, og vi kan ikke stå ansvarlig for at pakken kan få en røff medfart hos Posten. Denne typen produkter anser vi som like gode og fine selv om "sjokoladen er knekt".

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.